mesai saatleri içinde kapıyı kilitlemek

benden yazar olmaz
danıştay'ın aldığı emsal karara göre yasaklanan eylem.

sağlık bakanlığı bünyesindeki bir devlet hastanesinde çalışan diyetisyenin mesai saatleri içinde kapıyı kilitlemesi ve hastaları içeri almaması üzerine kendisine uyarı cezası verilmiş ancak diyetisyen bu karara itiraz edince de danıştay şöyle buyurmuş;

"Devlet hastanesinde diyetisyen olarak görev yapan davacının 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/A-(f) maddesi uyarınca uyarma cezasıyla cezalandırılmasına ilişkin işleme karşı yaptığı itirazının reddine ilişkin .. İl Disiplin Kurulu işleminin iptali istemiyle açılan davada gereği görüşüldü. Davacının mesai saatleri içinde odasında olmasına rağmen oda kapısını kilitli tutarak gelen hastaya cevap vermediği ve daha sonra açılan telefon ve ikinci kez oda kapısının çalınması üzerine kapıyı açarak hastaya cevap verdiği, davacının fiilinin sübut bulduğu gerekçesiyle davanın reddi yolunda idare mahkemesince verilen karar ve dayandığı gerekçe, hukuk ve usule uygun olup bozulmasını gerektirecek bir sebep de bulunmadığından temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına oy birliği ile karar verilmiştir".