confessions

benden yazar olmaz

Kurucu  · 17 Temmuz 2013 Çarşamba

  1. toplam anlam 25417
  2. takipçi 2
  3. puan 28547

radikal feminizm

benden yazar olmaz
ağırlıklı olarak (gbkz: amerika birleşik devletleri)`nde ortaya çıkan ve başta (gbkz: kate millet) olmak üzere birçok feminist düşünür tarafından geliştirilen bu yaklaşım, feminist literatür içerisinde önemli bir yere sahiptir. radikal feminizm, ekonomik etkenlerin kadın sorununu yalnız başına açıklayamayacağını çünkü kadının ekonomi dışındaki diğer alanlarda da şiddete ve baskıya maruz kaldığını belirtmektedir.

bekarlık

benden yazar olmaz
genellikle batı toplumlarında görülen ve oranı her geçen gün artan yaşama biçimidir. bunlardan bir kısmı daha geç yaşta evliliğe meyilli iken (insanlar artık, 1960`larda olduğundan 3 yıl daha geç evlenmektedirler.), bir diğer kısmı ise hayatlarının sonuna dek bu biçimde yaşamaktadırlar.

liberal feminizm

benden yazar olmaz
18. yy. da (gbkz: mary wollstonecraft)`ın öncülüğünde ortaya çıkan akım. huhukta ve eğitimde kadın erkek eşitliğinin mücadelesini vermiş ve daha sonra toplumsal yaşamın tüm alanlarına bu eşitlik mücadelesini yaymaya çalışmıştır. liberal feminizm, erkeklerin tüm sosyal,ekonomik ve siyasal haklardan kadınların da sahip olması gerektiğini öne sürmüş, erkeklerin sahip olduğu tüm sosyal, ekonomik ve siyasal ayrıcalıkların ortadan kaldırılması mücadelesini vermiş ve kendisinden sonra gelen (gbkz: sosyalist feminizm), (gbkz: radikal feminizm) gibi askımlara esin kaynağı olmuştur.

günümüz toplumlarında cinsiyet rollerinde değişme

benden yazar olmaz
endüstri öncesi ataerkilliğin egemen olduğu toplumlarda kadınların rolleri ve çalışma yaşamları büyük ölçüde ailenin ve erkeğin ihtiyaçlarına göre şekillleniyordu. ataerkil aile yapısı içerisinde kadınlar daha çok erkeğin ihtiyaçlarını karşılayan erkeğin yardımcısı konumundaydılar. ekonomik açıdan da erkeğe bağımlı durumdaydılar. ancak endüstriyel topluma geçişle birlikte kadınlara toplum tarafından atfedilen statüler, roller, kimlikler ve değerler kadın hareketleri ve feminist çalışmalar ile birlikte az çok değişmeye başlamıştır.
endüstriyel kapitalizmin gelişmesi ve ücretli işlerde çalışan kadın sayısının artmaya başlaması ile birlikte modern toplumda başta aile yapısında, cinsiyet rollerinde ve işgücü piyasasında olmak üzere pek çok alanda değişim ve dönüşümler ortaya çıkmıştır. ancak buna rağmen günümüzde ataerkil aile yapısı ve cindiyetçi işbölümü önemli ölçülerde varlığını devam ettirmektedir.

sosyalist feminizm

benden yazar olmaz
başta (gbkz: margaret benston) olmak üzere çok sayıda sosyalist düşünür tarafından geliştirilen yaklaşım. kadın sorununu öncelikli olarak ekonomik temelde ve daha sonra cinsiyete dayalı toplumsal ilişkiler çerçevesinde ele almaktadır... kadın sorununu kapitalizmdeki eşitsiz ekonomik ilişkilerden yola çıkarak açıklamaya çalışan sosyalist feminist yaklaşım toplumdaki tüm eşitsizliklerin kapitalist üretim ilişkilerinden kaynaklandığını öne sürmektedir. bu yaklaşıma göre kadın ile erkek arasındaki eşitsizlik sermaye sınıfı ile işçi arasındaki üretim ilişkileri çerçevesinde açıklanabilir.

biyolojik cinsiyet kavramı

benden yazar olmaz
bireyler arasındaki fiziksel farklılıklar; bireylerin fiziksel farklılıklarına göre kadın-erkek olarak sınıflandırılmalarıdır. bu tanımlama kadınlar ve erkeklerin organizmaları arasındaki doğurganlık, cinsel uzuvlar ve üreme gibi biyolojik farklılıkları esas almaktadır.

doğalcı ve biyolojik yaklaşım

benden yazar olmaz
cinsel rol ayrışmasının doğal olduğunu öne süren yaklaşımdır. bu yaklaşım altında yer alan görüşler cinsel rol ayrışmasının önemli ölçüde kadınların ve erkeklerin biyolojik veya genetik yapıları arasındaki farklılıklardan kaynaklandığını savunmaktadırlar. bu yaklaşım kadınlar ile erkeklerin farklı kormozomlara, hormonlara ve biyolojik özelliklere sahip oldukları nedeni ile farklı davrandıklarını öne sürerler.

sosyal ve kültürel yetiştirmeci yaklaşım

benden yazar olmaz
kadınlar ile erkeklerin toplumdaki davranış ve rolleri arasındaki farklılıkları doğuştan gelen biyolojik cinsiyetle değil toplumsal cinsiyetle açıklama eğilimi taşıyan yaklaşım. bu yaklaşım içerisinde yer alan görüşler insan davranışlarını bireyin yetiştirildiği ve büyüdüğü sosyal ve kültğrel çevrenin bir ürünü olarak görür. bu yaklaşıma göre, her ne kadar cinsiyetler arasında biyolojik farklılıklar olsa da bu farklılıklar toplumsal cinsiyetin ortaya çıkmasında belirleyici değillerdir çünkü yine bu yaklaşıma göre, eski çağda yaşayan bazı uygarlıkların günümüze taşıdıkları izler, kadınların erkeklerle aynı statüde olabileceğini göstermektedir.

nasıl olduysa

benden yazar olmaz
bir (gbkz: attila ilhan) şiiri...

nasıl olduysa birden adımı unuttum
adını unuttuğum o sıcak şehirde
yıldız alacası yüzen bir zakkum
yanımda o hayal kız ikide birde
yolumu gözlerine bakıp bulduğum

sahi ben ne hırçin bir çocuktum
ele avuca sığmaz aklı fikri şiirde
mısra mısra başımı belaya soktum
ızmir cezaevi dokuzyüz kırk bir`de
kaşla göz arası liseden kovuldum

inanmakta geç sevmekte çabuktum
bazen yaşadıklarım aklıma gelir de
kaç kere umutsuzluğun yolunu tuttum
istenmeyen adam hemen her devirde
hemen her devirde ateşten bir buluttum

binlerce umuttan belki bir umuttum
998 /